Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοινώσεις

Καλοκαιρινού Ιδρύματα ανακοίνωση εκμίσθωσης
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18Α του ν. 4251/2014 σχετικά με τη χορήγηση άδειας διαμονής εποχικής εργασίας
Αποτελέσματα κλήρωσης
Καλοκαιρινού Ιδρύματα- ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτων Α23_04 και Α36_03
Μουσείο Καζαντζάκη- εκποίηση ακινήτων
Αννουσάκειο Ίδρυμα-εκποίηση ακινήτου
Αποστολή κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β’ κ Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
Προσωρινή απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία, δημοσίευση του ν.4997/2022 σχετικά με την τροποποίηση παρ. 1 άρθρου δέκατου έκτου ν. 4783/2021
Αναβάθμιση της Γεωπύλης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης την Τρίτη 13.12.2022
Προσωρινή απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου δέκατου έκτου ν. 4783/2021