Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοινώσεις

Παράταση λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων - Σαμαριά
Yποστηρικτικό εργαλείο προς τους φορείς εκπόνησης ΣΒΑΚ και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, οι οποίοι επιθυμούν να κατανοήσουν και εφαρμόσουν τις αρχές βιώσιμης αστικής κινητικότητας στον στρατηγικό σχεδιασμό του συστήματος μεταφορών της περιοχής τους, τηρώντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική νομοθεσία.
η 8Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 49/5.10.2021/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι (120) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά (Υπουργείο Δικαιοσύνης) και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού-Ο.Α.Ε.Δ. (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.
Καλοκαιρινού Ιδρύματα- πίνακες προσφορών
Παραγωγική λειτουργία του αναβαθμισμένου αποθετηρίου των Ανοιχτών Δεδομένων.
Καθαίρεση και μεταφορά παράνομων πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης στο οδικό δίκτυο της Κρήτης
Εργασίες αναβάθμισης - συντήρησης στο αποθετήριο των Ανοιχτών Δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: «Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης»
Καρύδη Κληροδότημα- ανακοίνωση εκμίσθωσης γραφείου
Αποστολή κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β’ κ Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»