Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή: 2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email: tod@apdkritis.gov.gr

Εξυπηρέτηση του κοινού - Έκτακτα μέτρα προστασίας

Σας ενημερώνουμε ότι ενόψει του χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από την Covid–19 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.covid19.gov.gr) και των λαμβανομένων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας(βλ. τελευταία ΚΥΑ αρ. αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136 ΦΕΚ Β΄/5138/5-11-2021), η εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με την υπηρεσία μας γίνεται μετά από προηγούμενη επικοινωνία (τηλεφωνική η email,στα τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Διεύθυνσης και των Τμημάτων της, που αναφέρονται στον σχετικό ιστότοπο μας).

Επισημαίνεται ότι από 6/11/2021 και ώρα 6:00 έως 22/11/2021 και ώρα 6:00 η είσοδος στις Δημόσιες Υπηρεσίες επιτρέπεται μόνο με υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδο α) πιστοποιητικού εμβολιασμού ή β) πιστοποιητικού νόσησης ή γ) βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, για COVID-19 (PCR ή rapid test) και ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) (βλ.ΚΥΑ αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.69136, ΦΕΚ 5138/Β΄/05-11-2021).

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια πέντε (5) επιβατηγών οχημάτων με κίνηση στους τέσσερις τροχούς, για την κάλυψη των αναγκών των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, προϋπολογισμού ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (80.645,16€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για τα έτη 2021 και 2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου (φυσικού και οικονομικού).
Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για την ανάδειξη Αναδόχου, για την Προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης - θέρμανσης) και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τα έτη 2021 και 2022, ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.
Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την Συλλογή και Απομάκρυνση Απορριμμάτων του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, έτους 2021.
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών τήρησης υγειονομικού πρωτοκόλλου και απολύμανσης κτιρίων Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων - Ε.Λ.Δ.Ο. (Φαράγγι Σαμαριάς) με στόχο την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19, εντός του έτους 2021, για τις ανάγκες της Δ/νσης Δασών Ν. Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.