Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Σπυριδάκη Αικατερίνη
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθ. : 2810278401, email: a.spiridaki@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email: tod@apdkritis.gov.gr

Εξυπηρέτηση του κοινού - Έκτακτα μέτρα προστασίας

Σας ενημερώνουμε ότι ενόψει του χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από την Covid–19 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.covid19.gov.gr) και των λαμβανομένων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας(βλ. τελευταία ΚΥΑ αρ. αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136 ΦΕΚ Β΄/5138/5-11-2021), η εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με την υπηρεσία μας γίνεται μετά από προηγούμενη επικοινωνία (τηλεφωνική η email,στα τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Διεύθυνσης και των Τμημάτων της, που αναφέρονται στον σχετικό ιστότοπο μας).

Επισημαίνεται ότι από 6/11/2021 και ώρα 6:00 έως 22/11/2021 και ώρα 6:00 η είσοδος στις Δημόσιες Υπηρεσίες επιτρέπεται μόνο με υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδο α) πιστοποιητικού εμβολιασμού ή β) πιστοποιητικού νόσησης ή γ) βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, για COVID-19 (PCR ή rapid test) και ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) (βλ.ΚΥΑ αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.69136, ΦΕΚ 5138/Β΄/05-11-2021).

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια Αναλωσίμων ειδών (αυθεντικών και ισοδύναμων) Εκτύπωσης, ειδών Γραφικής Ύλης και Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού για τις ανάγκες των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ειδών πληροφορικής, τηλεπικοινω

Οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων
Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών (αυθεντικών ή ισοδύναμων) εκτύπωσης, ειδών γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2022.
Προμήθεια τεσσάρων (4) υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων τύπου pick up με τετρακίνηση (4Χ4) χωρητικότητας πεντακοσίων λίτρων (500 lt) νερού» στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας ΙNTERREG V-A “ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» MIS 5050567 υποέργο 1 της πράξης: «Κοινή Στρατηγική για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες και άλλες καταστροφές λόγω κλιματικών αλλαγών» με το ακρωνύμιο «ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ».