Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 20-11-2023

                                                                                      

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Χανίων στο πλαίσιο Υλοποίησης της Δράσης με τίτλο,

«Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου αναρρύθμισης της πηγής Αγυιάς»,

η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020»,

αναρτά προς διαβούλευση το παραδοτέο τεύχος – Προσχέδιο προς Διαβούλευση.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει  έως και  30/11/2023.

Η όλη διαδικασία είναι δυναμική και θα διαμορφώσει το τελικό παραδοτέο, το οποίο θα περιλαμβάνει την τελική πρόταση και την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου αναρρύθμισης της πηγής Αγυιάς, όπως θα προκύψει μετά και την αξιολόγηση των σχολίων της διαβούλευσης.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό προσχέδιο προς διαβούλευση στο οποίο:

  • έγινε περιγραφή των μετεωρολογικών, υδρογραφικών και υδρολογικών στοιχείων της περιοχής μελέτης,
  • εξετάστηκαν οι υδρογεωλογικές συνθήκες σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης,
  • έγινε συλλογή και αξιολόγηση των υφιστάμενων έργων και υδραυλικών απολήψεων,
  • πραγματοποιήθηκε μοντελοποίηση της λεκάνης απορροής και της υπόγειας υδροφορίας,
  •  έγινε χωροθέτηση των νέων γεωτρήσεων και σχεδιάστηκαν τα σενάρια αναρρύθμισης των πηγών
  • σχεδιάστηκε το πρόγραμμα μέτρων για την αναρρύθμιση των πηγών
  • αναπτύχθηκαν τα σχετικά σενάρια προστασίας της λίμνης Αγυιάς

Μπορείτε να υποβάλετε τα σχόλια-παρατηρήσεις σας, συνοδευόμενα απαραίτητα από τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ονοματεπώνυμο, φορέας, Υπηρεσία κ.λπ.) στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

ydata@apdkritis.gov.gr

Τα σχόλια-παρατηρήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης μετά το πέρας της διαβούλευσης.