Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 09-11-2022

Εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο «Απομάκρυνση του πληθυσμού των φασιανών και οικόσιτων ζώων από τη νήσο Χρυσή Δήμου Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου Κρήτης», στο πλαίσιο υλοποίησης των Μέτρων «2.3» και «3» του Σχεδίου Δράσης της νήσου Χρυσή (ΦΕΚ 617/Δ΄/2021), προϋπολογισμού μέχρι 11.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 13.640,00€ με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία του αρ.118 του ν.4412/2016 όπως ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή.

Λεπτομέρειες βλέπε συνημμένα αρχεία