Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 13-09-2022

Εργοδότης , ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης  χώρας που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου , σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4251/14(Α 80) μπορεί να υποβάλλει , μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022 κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας , αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του , με βάση τις θέσεις απασχόλησης ,όπως καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 11 του Ν. 4251/14 προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία.