Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 29-06-2022

Τροποποιούμε την με αριθμό 554/29-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΟΨΘΟΡ1Θ-ΜΕΩ) απόφασή μας, κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής: «Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 15η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή».

Κατά τα λοιπά η με αριθμό 554/29-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΟΨΘΟΡ1Θ-ΜΕΩ) απόφασή μας παραμένει και ισχύει ως έχει.