Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 24-06-2022

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ειδών πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, εκτυπωτικών μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, προϋπολογισμού πενήντα μία χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (51.645,16€) χωρίς ΦΠΑ, εξήντα τεσσάρων χιλιάδων σαράντα ευρώ (64.040,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.