Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01-06- 2022

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 4215/01-06-2022 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν
επτά ευρώ (47.107,00 €) στην «ΙΤΧ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», (έδρα: Σταδίου 59,
Αθήνα, ΤΚ. 10551), για παράβαση του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 4177/2013 (173 Α΄), σε
συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 3772/19-11-2021 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Ηρακλείου, καθώς σύμφωνα με την υπ' αρ. 55/06-05-2022 Έκθεση Ελέγχου του
Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης
και σύμφωνα με το υπ' αρ. 1345/11-05-2022 έγγραφό του, διαπιστώθηκε ότι την 06η-
05-2022, σε υποκατάστημα της εν λόγω εταιρείας επί των οδών Δαιδάλου 24 και
Βυζαντίου στο Ηράκλειο Κρήτης, στις δύο εισόδους του καταστήματος είχαν αναρτηθεί
πινακίδες οι οποίες ενημέρωναν ότι διενεργούνται εκπτώσεις «15DAYS! ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
01.05.22 - 15.05.22», κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4177/2013 (173
Α΄), ο􀊆 πως ίσχυε κατά το χρόνο που διαπιστώθηκε η εν λόγω παράβαση, σε συνδυασμό
με την υπ’ αριθ. 3772/19-11-2021 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου.