Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 23-5-2022

Τροποποιούμε την με αριθμό 554/29-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΟΨΘΟΡ1Θ-ΜΕΩ) απόφασή μας, κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

«Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη. Για τους κατοικούντες μόνιμα ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία, λήγει την 6η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα».

 

Κατά τα λοιπά η με αριθμό 554/29-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΟΨΘΟΡ1Θ-ΜΕΩ) απόφασή μας παραμένει και ισχύει ως έχει.