Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 11-03-2022

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου ανακοινώνει: Με την με αριθμό 1401/10-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΖΜ5ΟΡ1Θ-ΒΡΘ) τροποποιητική απόφασή μας άλλαξαν οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη Π.Ε. Ηρακλείου.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 16η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα.

Για τους κατοικούντες μόνιμα ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία επεκτείνεται για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες και λήγει την 6η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα.