Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 01-02-2022

Πράξη τροποποίησης αναρτημένου δασικού χάρτη της Περιφερειακής ενότητας Λασιθίου λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων.

Τροποποιούμε  τον αναρτημένο δασικό χάρτη της Π. Ε. Λασιθίου, για την ενσωμάτωση των διορθώσεων προδήλων σφαλμάτων όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. Α της 153394/919/12.04.2017 Υπουργικής απόφασης (Β’ 1366) “Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασίας διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών“, συνολικού εμβαδού 1.768.737,56 στρεμμάτων, όπως φαίνεται στο προσαρτημένο διάγραμμα χάρτη κλίμακας 1: 35.000 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του κατά τα ανωτέρω διορθωμένου δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων σύμφωνα με την (8) σχετική.

Η παρούσα συνοδευόμενη από τα ψηφιακά αρχεία του διορθωμένου δασικού χάρτη και του αντίστοιχου «Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945» σε μορφή shapefiles (.shp), αποστέλλεται στο "Ελληνικό Κτηματολόγιο" για την ανάρτηση της και την απεικόνισης των δεδομένων στην ιστοσελίδα του, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων.