Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 30-11-2021

Παράταση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μετάκλησης πολίτη τρίτης χώρας, για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες, διάρκειας 30 έως 90 ημερών. ( Τρίμηνα )

Με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας του αρ 16 του Ν4783/2021 (φεκ.τ.Α/38/12.3.2021) ξεκινά την Δευτέρα 29/11/2021 στην εψπ gov η επαναλειτουργία της εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων μετάκλησης πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες διάρκειας 30 έως 90 ημερών, η οποία θα παραμείνει ενεργή έως την 31/12/2021.

Ο Εργοδότης, μπορεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α' 80), κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, και σύμφωνα με τις θέσεις εργασίας, όπως καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 (φεκ430/Β’/05-02-2021) .

Η είσοδος των εργοδοτών-χρηστών στην πλατφόρμα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης αυθεντικοποίησης τους με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ' του Μέρους Α' του ν. 4727/2020 (Α' 184).

 

Η ηλεκτρονική αίτηση περιλαμβάνει :

-τα στοιχεία εργοδότη και το ΑΦΜ του

-τα στοιχεία του πολίτη τρίτης χώρας και συγκεκριμένα επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, αρ διαβατηρίου, ημ. έκδοσης και ημ. λήξης καθώς και  χώρα έκδοσης, ο οποίος δεν θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας του

Συνοδεύετε με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 αρ 16 του Ν4783/2020 και συγκεκριμένα :

  1. Παράβολο με κωδ 2113 ύψους 100 Ευρώ υπέρ του ελληνικού δημοσίου και δεν επιστρέφεται.
  2. ΥΔ του εργοδότη ότι :

Α) θα απασχολήσει προσωρινά για την παροχή αγροτικών εργασιών τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας, για περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, και έως ενενήντα (90) ημέρες, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.3α και παρ. 7 του παρόντος.

Β)θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α’ 212),

Γ)Ο μετακαλούμενος θα παρέχει τις αγροτικές εργασίες σε τόπο επακριβώς προσδιορισμένο ως προς την περιφερειακή ενότητα, τον δήμο και τη δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα και ότι προσωρινά θα διαμένει σε τόπο που προσδιορίζεται με ακριβή στοιχεία διεύθυνσης. Το κατάλυμα που παρέχεται από τον εργοδότη πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες από τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, υπό τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών, και ο εργοδότης πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή. Σε περίπτωση που απαιτείται από τον εποχικά εργαζόμενο να καταβάλει μίσθωμα, ο εργοδότης προσφέρει στον εποχικά εργαζόμενο μισθωτήριο ή ισοδύναμο έγγραφο που αναγράφει σαφώς τους όρους ενοικίασης του καταλύματος. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του μισθώματος πρέπει να είναι ανάλογο με την αμοιβή του εποχικά εργαζομένου και την ποιότητα του καταλύματος και δεν εκπίπτει αυτομάτως από τον μισθό του εποχικά εργαζομένου. Όταν το κατάλυμα δεν παρέχεται από τον εργοδότη, ο εργοδότης οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι ο εποχικά εργαζόμενος διαθέτει εξ ιδίων κατάλυμα, το οποίο πληροί τις απαιτούμενες από τον νόμο προδιαγραφές.

  1. Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α’ 160).
  2. Φωτοτυπία του διαβατηρίου του πολίτη τρίτης χώρας.
  3. Πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτουν τα ληξιαρχικά στοιχεία (επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία γέννησης).

Η πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα εργασίας ως εποχιακού εργάτη, για όσο χρόνο διαρκεί η διαμονή του, χωρίς θεώρηση εισόδου, στη χώρα. Για την απασχόλησή του αυτή υπάγεται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων) με εργόσημο σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α' 205) και το άρθρο 20 του ν. 3863/2010 (Α' 115).

Μετακαλούμενος πολίτης τρίτης χώρας, που έχει εισέλθει σύμφωνα με το παρόν υποχρεούται να διαμένει στο κατάλυμα που δηλώνει ο εργοδότης του και δεν δύναται να εργαστεί σε άλλον εργοδότη, εκτός αν, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της περιόδου απασχόλησής του, νέος εργοδότης υποβάλλει την αίτηση της παρ. 1.

Μετακαλούμενος πολίτης τρίτης χώρας, που έχει εισέλθει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και έχει αποχωρήσει από την Ελλάδα, δεν έχει δικαίωμα επιστροφής για τον ίδιο λόγο, για διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία αποχώρησής του και, σε κάθε περίπτωση, τηρουμένης της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806.