Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 29-11-2021

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια πέντε (5) επιβατηγών οχημάτων με κίνηση στους τέσσερις τροχούς, για την κάλυψη των αναγκών των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, προϋπολογισμού ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (80.645,16€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.