Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 30-07-2021

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για τα έτη 2021 και 2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου (φυσικού και οικονομικού).

ΛΗΞΗ : 10-08-2021 ώρα 09.00

Υποβολή προσφορών ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ : Αρ. Συστημ.136138