Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 25-01-2018

Το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σας γνωστοποιεί ότι στο υπ’ αρ. 65 ΦΕΚ/ Τεύχος Β’ της 19-01-2018  δημοσιεύθηκε η αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/12/3607/4-1-2018 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «Καθορισμός των ειδικότερων προϋποθέσεων συμμετοχής , των κριτηρίων, του οργάνου και της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων στα προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης», την  οποία μπορείτε να αναζητήσετε με τον ΑΔΑ: Ω36Ο465ΧΘΨ-ΦΜ0.