Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 02-04-2021

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για τη σύναψη σύμβασης υλοποίησης της πράξης :

" Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας

για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης"

Η  πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5029907 (Άξονας προτεραιότητας: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτης) και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Κρήτης - Κ.Α. 2018ΕΠ00210027 της ΣΑΕΠ 0021.

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει τη Δ/νση Υδάτων Α.Δ.Κ. στην κατάρτιση ενός σχεδίου οριοθέτησης των ζωνών προστασίας για την προστασία των υδροληψιών και των υπόγειων υδάτων που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (ΣΔΛΑΠ-Κρήτης) (ΦΕΚ 4666/Β΄/29-12-2017), προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα για  την προστασία των υδροληψιών και των υπόγειων υδάτων που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση μέσω του καθορισμού των «ζωνών προστασίας». Πιο συγκεκριμένα στο ΣΔΛΑΠ, προβλέπονται:

  • το μέτρο Μ13Β0401  «Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών ή/και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα»
  • και το μέτρο Μ13Β0402 «Προστασία ΥΥΣ που εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών ανθρώπινης κατανάλωσης και καθορισμός θεσμικού πλαισίου προστασίας».

Οι «ζώνες προστασίας» έχουν αποδειχθεί ως το κατάλληλο εργαλείο προστασίας και στηρίζονται σε βαθμίδες αναστολής των επικίνδυνων δραστηριοτήτων οι οποίες μειώνονται αντιστρόφως ανάλογα με την απόσταση από τις υδροληψίες νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Στην παρούσα πράξη, η οριοθέτηση των ζωνών προστασίας υδροληψιών (ΖΠ) θα βασιστεί: α) στην ανάλυση των «κριτηρίων οριοθέτησης» που εφαρμόζονται για την όσο το δυνατό καλύτερη προσέγγιση του μεγέθους των ζωνών προστασίας , β) στα «όρια ρύπανσης» (κριτήρια) που τίθενται από την επιστημονική κοινότητα και γ) στις μεθόδους οριοθέτησης που έχουν προταθεί ανάλογα με τις ιδιότητες των υδροφορέων. Τα δυο πρώτα (κριτήρια) καθορίζονται από υδρογεωλογικά κριτήρια και από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. Για την οριοθέτηση των ΖΠ θα χρησιμοποιηθούν τα δύο προαναφερόμενα κριτήρια, ώστε τελικά να απεικονιστούν σε χάρτη κατάλληλης κλίμακας τα όρια αυτών των ζωνών. Το αντικείμενο της σύμβασης είναι αρκετά απαιτητικό αφού οι κανονισμοί στις ζώνες προστασίας «περιορίζουν» ή και «αποκλείουν» ανταγωνιστικές χρήσεις γης και γι αυτό το λόγο στην εκτέλεση της σύμβασης προβλέπεται η διαβούλευση επί των τελικών αποτελεσμάτων.

Εκτός των ΖΠ θα προσεγγιστεί και η τρωτότητα των υπόγειων υδροφορέων σε σχέση με τις ιδιότητες και την υδρογεωλογία αλλά και την κίνηση και την εμμονή των ρύπων.

Πιο συγκεκριμένα η σύμβαση προβλέπει οκτώ Φάσεις εκτέλεσης: Η 1η Φάση περιλαμβάνει τη μελέτη, αξιολόγηση και επικαιροποίηση στοιχείων, μετρήσεων, τεχνικών εκθέσεων και μελετών υδροληψιών και ρύπων επί του αντικειμένου ενδιαφέροντος. Στη 2η Φάση, θα καθοριστούν και θα κατηγοριοποιηθούν τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά των υδροληψιών. Θα ακολουθήσει στην 3η Φάση, η ανάλυση της τρωτότητας των υδροφορέων και στην 4η Φάση η παραγωγή βοηθητικών χαρτών. Στην 5η Φάση θα καθοριστεί το θεωρητικό υπόβαθρο για την αξιολόγηση της κατάστασής τους με βάση τις ρυπογόνες δραστηριότητες, την πιεζομετρία, τα υδρογεωλογικά στοιχεία τους, την τρωτότητα κλπ. Στην 6η Φάση θα προσδιοριστούν οι ζώνες προστασίας ανά καρστικούς, πορώδεις και ρωγμώδεις σχηματισμούς με τη χρήση κατάλληλης μεθοδολογίας. Η πράξη θα ολοκληρωθεί με την κατάρτιση και συγγραφή του Σχεδίου Απόφασης της Συντονίστριας της Α.Δ. Κρήτης για την οριοθέτηση των ζωνών προστασίας αφού πρώτα δημοσιοποιηθεί και τεθεί υπό διαβούλευση (Φάση 7η και 8η).

CPV: 90710000-7

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή 350.431,20 (χωρίς απρόβλεπτα, χωρίς ΦΠΑ) που αναλύεται σε: 299.633,40€ για ειδικές επιστημονικές υπηρεσίες επιστήμονα επαγγελματικής δραστηριότητα τουλάχιστον εικοσαετίας και κατόχου πτυχίου κατηγορίας μελέτης 20 και 50.797,80 € για ειδικές επιστημονικές υπηρεσίες Πτυχιούχου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον δεκαπενταετίας και β) 52.564,68 € για απρόβλεπτες δαπάνες (χωρίς ΦΠΑ). 

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης:  εικοσιτέσσερις  μήνες (24 μήνες).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18 Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Επικοινωνία: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα www.apdkritis.gov.gr

α/α Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 169698

Περισσότερα στοιχεία περί του τεχνικού αντικειμένου της παρούσας προκήρυξης παρέχονται από τη Δ/νσηΥδάτων της ΑΠΔ Κρήτης (αρμόδια υπάλληλος : κ. Μάρη Ιωάννα , τηλ. 2813404168).

Για πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη: κ. Πετράκης Κων/νος, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου, Α.Δ.Κ.,  τηλ. 2810529283.