Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτίο τύπου 26-01-2021

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020», η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης πήρε το πράσινο φως για τη χρηματοδότηση του έργου «Κοινή Στρατηγική για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες και άλλες μεγάλες καταστροφές λόγω κλιματικών αλλαγών (ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ)», το οποίο εκτελεί με εταίρους την Πολιτική Άμυνα και την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κύπρου. Ο προϋπολογισμός για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ανέρχεται σε 260.000 € και η διάρκεια του έργου είναι διετής.

 
Το Πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της επιχειρησιακής συνεργασίας και της  αποτελεσματικότητας των εμπλεκόμενων φορέων, σε περιπτώσεις φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών και παράλληλα, στην ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας αντιμετώπισης κινδύνων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με ιδιαίτερη έμφαση στα πλημμυρικά φαινόμενα. 
Η χρηματοδότηση του έργου ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ περιλαμβάνει:
την προμήθεια ειδικών οχημάτων διάσωσης / παρέμβασης / υποστήριξης και κατάλληλου εξοπλισμού πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών (αντλίες) και,
την προετοιμασία και εφαρμογή κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα συντονισμού, οργάνωσης, διαχείρισης ρίσκου ομάδων σε περιπτώσεις σοβαρών επεισοδίων από μεγάλες καταστροφές (επιχειρησιακή ετοιμότητα).
 
Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει αναλάβει να υλοποιήσει το Πρόγραμμα Συνεργασίας εκ μέρους της Ελλάδας, με στόχο την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι σχεδιάζουν και επιχειρούν σε επεισόδια κινδύνου για την περιβαλλοντική και πολιτική προστασία.