Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 12-05-2020

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού της α.π. 1377/27-03-2020 Διακήρυξης με ΑΔΑΜ 20PROC006485917 2020-03-27 με θέμα «Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης» μέχρι τις 19 Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 23:00:00. Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται στις 26/5/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00:00.