Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανοιχτά Δεδομένα

Το data.apdkritis.gov.gr αποτελεί εργαλείο υλοποίησης της πολιτικής των ανοικτών δεδομένων κατ' εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, N. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/ Α΄), από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Γεωπύλη

Η Γεωπύλη αποτελέσει υπηρεσία μιας στάσης, τόσο για τους χρήστες όσο και για τους παραγωγούς γεωπληροφορίας.

 

Αλλοδαποί και Μετανάστευση

Γνήσιο της Υπογραφής

Κοινωφελείς Περιουσίες

Περιβάλλον - Ύδατα

Σφραγίδα της Χάγης

Ηλεκτρονική επισημείωση

Έγγραφα, όπως τα Πιστοποιητικά και οι Ληξιαρχικές Πράξεις εφόσον έχουν εκδοθεί από την ΕΨΠ – Gov.gr μπορούν – υπό προϋποθέσεις – να επισημειωθούν ηλεκτρονικώς (e–Apostille).