Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητική Δομή

Γραμματέας
Γραμματέας: κα Κοζυράκη Μαρία, ΠΕ Γεωτεχνικών, PhD Αναλυτικό Βιογραφικό

Γεννήθηκε το 1971 στο Ηράκλειο και μεγάλωσε μεταξύ Κρήτης και Χαλκιδικής. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών/Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος) και εξειδικεύτηκε στο Εδιμβούργο (M.L.A-Heriot Watt University) και στο Α.Π.Θ. (Ph.D.-Σχολή Γεωπονίας). Από το 1998 εργάζεται στη δημόσια διοίκηση, αρχικά στην αυτοδιοίκηση με την έναρξη του Προγράμματος ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ μέχρι το 2001 και στη συνέχεια στην αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους (πρώην Περιφέρεια Κρήτης και νυν Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης).

Με την αριθ. 14026/15.5.2017 (ΥΟΔΔ´ 250) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών διορίστηκε ως Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με τη διαδικασία αξιολόγησης του Α.Σ.Ε.Π. σε συνέχεια της αριθ. 1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την επιλογή των επτά Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

κα Κοζυράκη Μαρία
Γραφείο Γραμματέας

Το Γραφείο Γραμματέας επικουρεί τη Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στην άσκηση των καθηκόντων της, έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας και την τήρηση των σχετικού αρχείου, οργανώνει την επικοινωνία με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες και μελετά ειδικά θέματα, σχετικά με τα αντικείμενα αρμοδιότητας της Γραμματέας.

Στις αρμοδιότητες του γραφείου ανήκει επίσης η πληροφόρηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης , η μέριμνα δημοσιογραφικής κάλυψης γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος για την ενημέρωση της κοινής γνώμης, η ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης για ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας, η μέριμνα για την επαφή της Γραμματέας και των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν με τα μέσα ενημέρωσης και η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε δημοσιογράφους.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Συντονίστρια
Συντονίστρια: κα Καργιολάκη Χαρά, ΠΕ Δασολόγος, PhD

Με την αριθ. 10587/28.12.2022 (ΑΔΑ:ΩΝΚΥΟΡ1Θ-ΔΓΧ) απόφαση της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ορίστηκε Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Διεύθυνση Διοίκησης

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Επίσης παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διεύθυνση Οικονομικού

Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών

Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών είναι αρμόδια ιδίως για θέματα εποπτείας, εκκαθάρισης και διαχείρισης ιδρυμάτων, κληροδοτημάτων και σχολαζουσών κληρονομιών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τη διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αντίστοιχα συστή ματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων της διοίκησης, καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων οικονομικών πόρων, για την ανάπτυξη των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης είναι αρμόδια ιδίως για την εφαρμογή της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας περί διαμονής αλλοδαπών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διεύθυνση Υδάτων

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων

Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων είναι αρμόδια ιδίως για θέματα αναδασμού και εποικισμού, καθώς και θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αλιείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται απευθείας στη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και είναι αρμόδια:

  1. Για το σχεδιασμό και την οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και
  2. Για το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

To Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έχει έδρα το Ηράκλειο και ως αρμοδιότητα ιδίως τον έλεγχο της διοικητικής δράσης όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ώστε να προλαμβάνονται και να αποκαθίστανται διοικητικές και οργανωτικές δυσλειτουργίες.
Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκει και η διερεύνηση καταγγελιών πολιτών, καθώς και η υποχρέωση υποβολής, ανά τρίμηνο, αναλυτικής Έκθεσης στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με τη λειτουργία κάθε οργανικής μονάδας ξεχωριστά. Επίσης, έχει την ευθύνη οργάνωσης συντονιστικών συσκέψεων προϊσταμένων Υπηρεσιακών μονάδων για θέματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπό το Γενικό Γραμματέα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης

Το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης, το οποίο υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει έδρα το Ηράκλειο και είναι αρμόδιο ιδίως για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών επιμόρφωσης του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την κατάρτιση και εφαρμογή κάθε μορφής προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού και τη συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και άλλες σχολές του Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας–ΠΣΕΑ

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης συνιστάται και λειτουργεί Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών, το οποίο υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της Α.Δ Κρήτης, έχει έδρα το Ηράκλειο και είναι αρμόδιο να :

α) Παρακολουθεί, συμμετέχει, συντονίζει και σχεδιάζει την ενεργοποίηση της ΠΑΜ-ΠΣΕΑ εντός της ζώνης ευθύνης της και μεριμνά για την εναρμόνιση του σχεδιασμού μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και Περιφέρειας Κρήτης.

β) Εποπτεύει, ενισχύει και συνδράμει την Περιφέρεια Κρήτης, τους ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, για  θέματα Πολιτικής Άμυνας και ελέγχει τα ληφθέντα μέτρα προστασίας όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.