Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τμήμα Πληροφορικής Ν. Λασιθίου

Προϊστάμενος: -
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την υποστήριξη της λειτουργίας όλων των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο νομό.
  2. Τη μέριμνα για την εύρυθμη και αποδοτική τους λειτουργία.
  3. Την υποστήριξη των χρηστών εφαρμογών λογισμικού με την παροχή οδηγιών και βοήθειας για την αποτελεσματική χρήση των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  4. Τη μέριμνα για την τήρηση αντιγράφων εφεδρείας των πληροφοριακών δεδομένων.
  5. Την εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών ασφάλειας συστημάτων και προστασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση.
  6. Την εισήγηση προς την αρμόδια Διεύθυνση προμήθειας και συντήρησης του αναγκαίου μηχανογραφικού εξοπλισμού, καθώς και μίσθωσης γραμμών τηλεματικής διασύνδεσης, εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».
  7. Την επικοινωνία με την αρμόδια Διεύθυνση και ενημέρωση αυτής για τυχόν προβλήματα στη λειτουργία των τοπικά εγκατεστημένων συστημάτων ή των δικτύων επικοινωνίας δεδομένων, τα οποία δεν είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν τοπικά.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:
Τηλ.: