Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοινώσεις

Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών τρίμηνης διάρκειας
10Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 60/22.11.2021/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια πέντε (5) επιβατηγών οχημάτων με κίνηση στους τέσσερις τροχούς, για την κάλυψη των αναγκών των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, προϋπολογισμού ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (80.645,16€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Τετράμηνη παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη στην Π.Ε. Ηρακλείου
Μανιδάκης Ίδρυμα- πίνακας προσφορών
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - αίτηση για ερμηνεία διαθήκης με δικάσιμο στις 11-1-2022
Αποστολή κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β’ κ Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
Καλοκαιρινού Ιδρύματα- ανακοινώσεις εκμίσθωσης
Εξυπηρέτηση του κοινού στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Έκτακτα μέτρα προστασίας
Μανασσάκη Μαρία Κληροδότημα ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου