Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπανάκη 2 & Ικάρου, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ: 2810278407
Fax: 2810278456

Ανακοινώσεις

Έκδοση της αριθμ.1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΚΞΨΟΡ1Θ-7ΓΟ
Δημοσίευση περίληψης της υπ' αριθμ. 27303/02-04-2020 απόφασης της Αντιδημάρχου Ηρακλείου
05-06-2020 15:47:07    05-06-2020 15:47:07      3114
6ΝΑΔΟΡ1Θ-Κ4Λ
Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθ. 874/13-05-2020 απόφασης της Αντιδημάρχου Γόρτυνας
03-06-2020 12:12:25    03-06-2020 12:12:25      4234
9ΘΤΨΟΡ1Θ-ΩΑΨ
Τροποποίηση της αριθμ. 13114/14-10-2016 απόφασής μας (ΑΔΑ: ΨΨΒΞΟΡ1Θ-0ΔΝ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,περί συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού Ν. Χανίων σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4369/2016, όπως ισχύει
01-06-2020 15:27:56    01-06-2020 15:27:56      οικ.4358
9ΑΕ1ΟΡ1Θ-Ζ7Υ
Τροποποίηση της αρ. πρωτ. : 13143/14-10-2016 απόφασής μας (ΑΔΑ: ΨΥ0ΧΟΡ1Θ-63Ψ), όπως ισχύει περί συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ α’ βαθμού Ν. Ηρακλείου σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4369/2016, όπως ισχύει.
01-06-2020 15:22:02    01-06-2020 15:22:02      οικ.4360
ΨΚ7ΨΟΡ1Θ-Υ92
Τροποποίηση της αρ. πρωτ.: 13207/14-10-2016 απόφασής μας (ΑΔΑ: ΨΗΠΩΟΡ1Θ-ΘΞΩ), όπως ισχύει, περί συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ α’ βαθμού Ν. Λασιθίου σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4369/2016, όπως ισχύει.
01-06-2020 15:18:45    01-06-2020 15:18:45      οικ.4356
6ΕΗΕΟΡ1Θ-Υ4Χ
Δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 303/30-4-2020 απόφασης του Δημάρχου Σητείας
26-05-2020 11:10:09    26-05-2020 11:10:09      3576
6Ζ6ΗΟΡ1Θ-ΑΒΕ
Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χερσονήσου χρήσεως 2019.
19-05-2020 11:44:19    19-05-2020 11:44:19      3832