Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπανάκη 2 & Ικάρου, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ: 2810278407
Fax: 2810278456

Ανακοινώσεις

Έκδοση της αριθμ.1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΛΟΓΟΡ1Θ-ΙΞΜ
Έλεγχος νομιμότητας κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για οχήματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου μηνός Νοεμβρίου 2019.
26-02-2020 09:03:01    26-02-2020 09:03:01      οικ.1927
6ΙΠ6ΟΡ1Θ-0ΡΜ
Έλεγχος νομιμότητας κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για οχήματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου μηνός Δεκεμβρίου 2019.
25-02-2020 13:03:37    25-02-2020 13:03:37      1410
97ΕΦΟΡ1Θ-Β75
Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για οχήματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου μηνός Ιανουάριο 2020
25-02-2020 12:48:57    25-02-2020 12:48:57      1142
ΨΒΦΗΟΡ1Θ-ΤΦΠ
Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις
25-02-2020 11:16:12    25-02-2020 11:16:12      813
Ω1ΑΘΟΡ1Θ-ΥΒΜ
Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδας.
20-02-2020 08:49:27    20-02-2020 08:49:27      οικ.996
ΨΘΒΠΟΡ1Θ-ΓΓΦ
Καθορισμός αποζημίωσης του προέδρου και των μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδας.
19-02-2020 15:19:47    19-02-2020 15:08:53      οικ.998
6Θ5ΤΟΡ1Θ-3ΕΟ
Δημοσίευση της αριθμ. 109/11-12-2019 απόφασης της Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Παιδείας Δήμου Μαλεβιζίου (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.)»
19-02-2020 14:19:22    19-02-2020 14:19:22      13544/2019
6ΥΨΜΟΡ1Θ-ΝΞ6
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βόρειου Άξονα Ν. Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Ν. Χανίων).
14-02-2020 15:33:46    14-02-2020 15:33:46      400
ΨΓΓΖΟΡ1Θ-121
Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για όχημα του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ. Μαλεβιζίου για τον μήνα Νοέμβριο 2019.
05-02-2020 15:03:12    05-02-2020 15:03:12      13796/2019
6Ρ5ΜΟΡ1Θ-ΒΕΖ
Δημοσίευση της αριθμ. 110/11-12-2019 απόφασης της Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Παιδείας Δήμου Μαλεβιζίου (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.)»
31-01-2020 09:24:14    31-01-2020 09:24:14      105