Ανακοίνωση 9-12-2015

Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενημερώνει τους ενταγμένους Νέους Γεωργούς στο Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013 έτους 2009, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης της, Β΄ & Γ΄ δόσης για 22 δικαιούχους και αποστάλθηκε η με αριθμ. 20161120082 παρτίδα πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.