Τμήμα Παρακολούθησης & Προστασίας των Υδατικών Πόρων

Προϊστάμενος:

 Δρ.Μάρη Ιωάννα ΠΕ  Γεωτεχνικών (Γεωπόνος) με βαθμό Α'

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής :''Διαχείριση Γεωργικών Αποβλήτων -Αναπνευσιμετρική εκτίμηση της πορείας σταθεροποίησης οργανικών υλικών υπό συνθήκες αερόβιας θερμόφιλης χώνευσης (composting)''.

email:i.mari@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: 1. H συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων, με αυτόματους σταθμούς, καθώς και με την συλλογή στοιχείων από παρατηρητές.
2. H παρακολούθηση και o έλεγχος των ποιοτικών παραμέτρων και την ποσοτική κατάσταση των προστατευόμενων περιοχών. Η κατάρτιση μητρώου και η εφαρμογή όλων των στόχων και προτύπων που προβλέπονται για αυτές.
3. Η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη της υποβάθμισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
4. Η διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.
5. Η εφαρμογή μέτρων για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα ύδατα, όλης της περιφέρεια Κρήτης καθώς και η απορρύπανση των υδάτων.
6. Ο σχεδιασμός όλων των αναγκαίων προληπτικών έργων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
7. Η κατάρτιση και εφαρμογή των σχεδίων Διαχείρισης και των προγραμμάτων Μέτρων
8. Η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για την εφαρμογή τους.
9. Η κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας και τον μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες
10. Η αναβάθμιση και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων.
11. Η επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των υδάτων.
12. Η οικονομική ανάλυση της χρήσης των υδάτων.
13. Η έκδοση αδειών για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, για γεωργική χρήση, (άρδευση), για την τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων, για αστική και περιαστική χρήση , καθώς και για βιομηχανική χρήση.
14. Η πραγματοποίηση τακτικών και έκτακτων ελέγχων, για την διαπίστωση των όρων και των απαιτήσεων που προβλέπονται στις άδειες επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
15. Η γνωμοδότηση επί του περιεχομένου Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
16. Η συμμετοχή για τον καθορισμό αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404168
Fax: 2813.404194
Προσωπικό:

Αννα-Μαρία Τσίκη

ΠΕ Μηχανικών με  βαθμό

τηλ.2813404130

email: a.tsiki@apdkritis.gov.gr

Ανετάκης Γιώργος        

ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωλόγος) με βαθμό Α'

τηλ:   2813.404160

email:g.anetakis@apdkritis.gov.gr


Τζορμπατζάκης Μιχάλης 

τηλ: 2813.404134


 ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α'

email:m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr

 

Ανακοινώσεις

Διεύθυνση Υδάτων - Βροχοπτώσεις 2017

Έγγραφα