Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: --------
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ρεθύμνου  

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου: Προσκόμιση στοιχείων για ατελή αντίρρηση στο Δασικό Χάρτη

Απόφαση ανάρτησης Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Ανακοίνωση Ανάρτησης  Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών αναμόρφωσης  δασικού χάρτη ΠΕ Ρεθύμνου".

Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας έχει παρατηθεί έως: Δευτέρα 14 Σεπτεμβριου 2020.

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΡΙΘΟΡ1Θ-Ζ7Α
Έγκριση Υλοτομίας του Βερυκάκη Κων-νου στη θέση Πετρεμονή του οικισμού Αγ. Κων-νου του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
22-06-2021 08:32:48    22-06-2021 08:32:48      4012
ΩΣΛΧΟΡ1Θ-Π0Ν
Έγκριση Υλοτομίας του Αλεξανδράκη Νικολάου στη θέση Δηνίσκος του οικισμού Καρές του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
16-06-2021 08:36:14    16-06-2021 08:36:14      3875
Ω205ΟΡ1Θ-0Η3
Έγκριση Υλοτομίας της Μοράκη Στυλιανής στη θέση Ρογδάκι του οικισμού Επισκοπήςτου Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
16-06-2021 08:31:21    16-06-2021 08:31:21      3915
ΩΧΧΑΟΡ1Θ-ΤΔΜ
Έγκριση Υλοτομίας του Πιπεράκη Σταύρου στη θέση Νεκροταφείου του οικισμού Ατσιποπούλου του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
16-06-2021 08:23:17    16-06-2021 08:23:17      3916
Ω2ΡΔΟΡ1Θ-9Φ2
Έγκριση Υλοτομίας & Κλαδονομής του Κατσαμά Κων-νου στη θέση Κοράκου του οικισμού Ελεύθερνας του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε, Ρεθύμνου.
16-06-2021 08:15:21    16-06-2021 08:15:21      3864
Ω3ΘΖΟΡ1Θ-ΖΟΟ
Αποβολή του δικαιούχου Ευάγγελου Ορφανουδάκη του Χαράλαμπου από τις δεσμεύσεις του Υπομέτρου 8.1 του ΠΑΑ 2014-2020 ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 221 Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών» του ΠΑΑ 2007-2013» για λόγους μονομερούς διακοπής των συμβατικών υποχρεώσεων.
15-06-2021 12:44:43    15-06-2021 12:44:43      3914
ΨΦ7ΓΟΡ1Θ-ΦΩΤ
Έγκριση Υλοτομίας του Γυπαράκη Ιωάννη στη θέση Σόχωρο του οικισμού Αρμένωντου Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
13-06-2021 09:16:22    13-06-2021 09:16:22      3757
ΩΦΤΛΟΡ1Θ-ΘΛ0
Έγκριση Υλοτομίας του Χαλκιαδάκη Στυλιανού στη θέση Ρουπακιάς του οικισμού Αμπελάκι του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
13-06-2021 09:11:03    13-06-2021 09:11:03      3758
ΨΒ96ΟΡ1Θ-9ΦΓ
Έγκριση Υλοτομίας του Κυπαρίσση Γεωργίου στη θέση Δράκου-Βρύση του οικισμού Βισταγής του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
13-06-2021 09:05:56    13-06-2021 09:05:56      3735
6ΦΦΥΟΡ1Θ-ΓΒΗ
Απαγόρευση Υλοτομίας του Βιβιλάκη Ξενοφώντα στη θέση Αρκαλές του οικισμού Καστέλλου του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
13-06-2021 08:41:36    13-06-2021 08:41:36      3755