Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

api-diavgeia.rar

Netframework2

gemalto driver win32bit

gemalto driver win64bit