Πρωτεύουσες καρτέλες

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2017-05-11
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2015-11-25
Αναγνωριστικό
b08b0757-8f95-440c-ba00-f0cf793d4b4b
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Public Access Level
Public
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Μετεωρολογικοί και Υδρολογικού σταθμοί της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
Aναγνωριστικό πόρου
DecentralizedAdministrationCreteMeteoData
Σύνοψη πόρου
Μετεωρολογικοί και Υδρολογικού σταθμοί της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Κλιματολογία/Μετεωρολογία/Ατμόσφαιρα
Keyword from INSPIRE Data themes
Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά
Τιμή της λέξης κλειδί
Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμών Δικτύου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
Ελεγχόμενο λεξιλόγιο προέλευσης - Τίτλος
Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμών Δικτύου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
Ημερομηνία αναφοράς
Τετάρτη, Νοέμβριος 25, 2015
Τύπος ημερομηνίας
Ημερομηνία δημιουργίας
Ημερομηνία έναρξης
Τετάρτη, Νοέμβριος 25, 2015 - 00:00
Ημερομηνία λήξης
Σάββατο, Νοέμβριος 28, 2015 - 00:00
Ημερομηνία δημιουργίας
Τετάρτη, Νοέμβριος 25, 2015
Ημερομηνία δημοσίευσης
Τετάρτη, Νοέμβριος 25, 2015
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Παρασκευή, Νοέμβριος 27, 2015
Καταγωγή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης- Διεύθυνση Υδάτων
Specifications
Απόφαση της Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 2009 για την εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 4199] (2009/442/ΕΚ)
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Τετάρτη, Νοέμβριος 25, 2015
Τύπος ημερομηνίας
Ημερομηνία δημιουργίας
Βαθμός συμμόρφωσης
Σύμμορφος
Όροι για την πρόσβαση και τη χρήση
δεν ισχύουν όροι
Περιορισμοί σχετικά με την πρόσβαση του κοινού
no limitation
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
ydata@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Συντάκτης