Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Ανακοίνωση 28-12-2015

Έκδοση της αριθμ.1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων