Διεύθυνση Υδάτων

Αναπλ.

Προΐσταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, MSc, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό


e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813 404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για τη σύναψη σύμβασης υλοποίησης της πράξης : " Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης"

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της α.π. 1377/27-03-2020 Διακήρυξης με θέμα: "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μπέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης" με κωδικό ΟΠΣ 5029380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020"

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχής υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης"

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αρ. 869/28-1-2020 Διακήρυξης με θέμα «Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029425 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014- 2020»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Δράση: "Ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της περιφέρειας Κρήτης (σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ)"

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΓΩΖΟΡ1Θ-Ζ8Ψ
Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.:1320/04-09-2019 και ΑΔΑ:ΨΙ8ΓΟΡ1Θ-ΨΜ3 Απόφασης, με θέμα «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από νέο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΓΕΝΝΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ της Τ.Κ. ΔΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στον ΒΡΕΝΤΖΟ ΣΤΑΥΡΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ», μόνο ως προς τις συντεταγμένες εντοπισμού του σημείου υδροληψίας.
13-05-2021 14:43:53    13-05-2021 14:43:53      1274/21
Ψ2ΕΟΟΡ1Θ-1ΩΥ
Χορήγηση παράτασης στην με αριθμ.πρωτ.:1200/03-07-2020 και ΑΔΑ:ΩΡΧΖΟΡ1Θ-ΔΤΩ απόφαση, με θέμα: «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξης νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στον ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ στη θέση ΒΡΥΣΙΔΙΑ της Δ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ, Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΑΣ του Δήμου Γόρτυνας Π.Ε. Ηρακλείου», σε συντεταγμένες Χ=587919,00 και Y=3880265,00.
13-05-2021 14:39:03    13-05-2021 14:39:03      1321/21
Ψ1ΥΤΟΡ1Θ-61Ω
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι στη θέση ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΙΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΚΟΥΣΕ της Δημοτικής Ενότητας ΜΟΙΡΩΝ του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΟΜΑΔΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
13-05-2021 13:27:47    13-05-2021 13:27:47      1948/2020/13-5-2021
6620ΟΡ1Θ-ΔΣΑ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ της Δ.Ε. ΠΑΛΙΑΝΗΣ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΦΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
13-05-2021 13:25:02    13-05-2021 13:25:02      1783/2018/13-5-2021
Ψ3ΙΠΟΡ1Θ-1ΦΙ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΑΜΜΟΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΓΑΡΙΠΑΣ της Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗ ΘΩΜΑ του ΘΩΜΑ
13-05-2021 13:21:53    13-05-2021 13:21:53      1781/2018/13-5-2021
ΩΗ14ΟΡ1Θ-ΜΗΚ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΠΛΑΘΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13-05-2021 13:16:18    13-05-2021 13:16:18      1779/2018/13-5-2021
ΨΥ6ΛΟΡ1Θ-ΨΙΟ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ του Δήμου ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ
13-05-2021 12:54:56    13-05-2021 12:54:56      1778/2018/13-5-2021
Ψ07ΙΟΡ1Θ-8ΓΞ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΠΛΗΣΙΟΝ S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ της Δ./Τ. Κοινότητας ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ της Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ του Δήμου ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, στις ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ τ. ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ τ. ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ τ. ΜΙΧΑΗΛ
13-05-2021 12:51:53    13-05-2021 12:51:53      1574/2018/13-5-2021
64ΟΜΟΡ1Θ-ΝΚΑ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΚΕΡΑΤΙΔΙΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΜΑΛΙΩΝ της Δ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνδικαιούχος: ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
13-05-2021 12:48:43    13-05-2021 12:48:43      1620/2018/12-5-2021
60ΔΕΟΡ1Θ-2ΘΞ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΛΕΙΒΑΔΙΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΚΡΑΣΙΟΥ της Δ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13-05-2021 12:45:59    13-05-2021 12:45:59      1619/2018/12-5-2021