Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

   η 2Ε/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 22/29.04.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση συνολικά τριάντα τριών (33) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ε.Ι.Ε., στο Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης – ΑΘΗΝΑ και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ι.Τ.Ε. που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄28), κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1, του άρθρου 58, του ν. 4765/2021.

Εκδόθηκε η 4Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 20/22.4.2021/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), στο Επιμελητήριο Άρτας, στο Επιμελητήριο Εύβοιας, στο Επιμελητήριο Λάρισας, στην Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας, στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας (Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ., στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ. - Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

Περίληψη  επιβολής διοικητικού προστίμου με την αριθμ. πρωτ.: 2864/ 31-03-2021 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 η 2Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/11-3-2021/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα οκτώ (38) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

 

  η  1Ε/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 3/04.02.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση δεκαέξι (16) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει.

 

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΒΨΒΟΡ1Θ-18Β
ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 71/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
13-05-2021 15:25:07    13-05-2021 15:25:07      4307
ΨΚΦ2ΟΡ1Θ-ΘΣ2
ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 74/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
13-05-2021 15:21:32    13-05-2021 15:21:32      4308
ΩΜ2ΕΟΡ1Θ-Π3Τ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 69/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
13-05-2021 15:17:25    13-05-2021 15:17:25      4309
6Μ67ΟΡ1Θ-0Γ0
ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 72/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
13-05-2021 15:05:14    13-05-2021 15:05:14      4305
9ΩΥΖΟΡ1Θ-ΨΒΤ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ
13-05-2021 14:53:27    13-05-2021 14:53:27      4136
Ψ3ΙΧΟΡ1Θ-ΔΧΦ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 75/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
13-05-2021 14:49:55    13-05-2021 14:49:55      4237
ΨΡ4ΧΟΡ1Θ-ΠΑ6
Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 335/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
13-05-2021 12:19:23    13-05-2021 12:19:23      3977
ΩΓΝ4ΟΡ1Θ-ΖΑΛ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ.486/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
13-05-2021 12:16:44    13-05-2021 12:16:44      3903
6ΩΗΟΟΡ1Θ-ΟΥΗ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 489/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
13-05-2021 12:11:37    13-05-2021 12:11:37      3931
67ΟΧΟΡ1Θ-6ΕΧ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 34/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ
13-05-2021 10:37:01    13-05-2021 10:37:01      4108