Ανακοίνωση 01-04-2021

Με την υπ’ αριθ. 2864/31-03-2021 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.00,00 €) στην εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΠΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΩΡ/ΩΝ» (AΦΜ 046498208/Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου) για παράβαση του άρθρου 3 παρ. 1 της αριθμ. 56885/2014 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας όπως ισχύει,(ΦΕΚ 3107/Β/19-11-2014), σε συνδυασμό με την παρ.1 του άρθρου 15 του Ν. 4177/2013 όπως ισχύει, καθώς, σύμφωνα με την αρ. 97/12-02-2021 Έκθεση Ελέγχου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, δεν υπήρχαν στη βιτρίνα και στο εσωτερικό του καταστήματος πινακίδες επί των προϊόντων  με την αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιμής μειωμένης μετά την έκπτωση.