Ανακοίνωση 28-05-2015

Νέα αποστολή (27-5-2015) κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2009
Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενημερώνει τους ενταγμένους Νέους Γεωργούς στο Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013 έτους 2009, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης της, Β΄, Γ΄ και Β΄ & Γ΄ δόσης για 33 δικαιούχους και αποστάλθηκαν οι με αριθμ.: 20151120375, 20151120377 και 20151120378 παρτίδες πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.