Ανακοίνωση 08-04-2015

Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενημερώνει τους ενταγμένους Νέους Γεωργούς στο Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013 έτους 2009, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης της, Β΄, Γ΄  και Β΄ & Γ΄ δόσης για 64 δικαιούχους και αποστάλθηκαν οι με αριθμ.: 20151120304, 20151120306 και 20151120308 παρτίδες πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.