Έντυπο περιγραφής ανάγκης και υποβολής αιτήματος προμήθειας Αγαθών - Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016, όπως ισχύει), για τις υπηρεσίες του νομού Ηρακλείου.

Περιγραφή Αρχείου: 
Έντυπο περιγραφής ανάγκης και υποβολής αιτήματος προμήθειας Αγαθών - Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016, όπως ισχύει), για τις υπηρεσίες του νομού Ηρακλείου.