Δελτίο τύπου 29-07-2020

Συνάντηση με τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη είχε σήμερα ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΑΕΔ Ιωάννης Πάγκαλος συνοδευόμενος από το Διευθυντή Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ Χανίων Αντώνιο Γερεουδάκη.
Η συνάντηση εργασίας, αφορούσε ζητήματα αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ που απασχολούν κρατικούς φορείς και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των ωφελούμενων του Οργανισμού Απασχόλησης, καθώς επίσης και θέματα σχετικά με την εφαρμογή πολιτικών στήριξης του εργατικού δυναμικού υπό τις νέου τύπου διαμορφωμένες συνθήκες απασχόλησης.
Επιπλέον, ειδικότερη αναφορά έγινε σε ζητήματα λειτουργίας του ΟΑΕΔ με κανόνες οργάνωσης και θεσμικό πλαίσιο που προκρίνει τη συνεργασία των υπηρεσιών των δύο φορέων  για την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που ασκούν ως κρατικές υπηρεσίες σε περιφερειακό επίπεδο.