Ανακοίνωση 03-09-2019

Με το αριθμ. πρωτ. 9960/02-09-2019 η Δ/νση Δ/σης της ΑΔΚρήτης σας ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε η τροποποίηση της προκήρυξης του ΑΣΕΠ , 2Ε/2019 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 17/17.5.2019 (τ. Α.Σ.Ε.Π.).: ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Ε/2019
ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Γνωστοποιείται ότι οι προθεσμίες υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και αποστολής δικαιολογητικών στο πλαίοιο της Προκήρυξης 2Ε/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/17-5-
2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), η οποία είχε ανασταλεί λόνω των βουλευτικών εκλογών και αφορούσε στην πλήρωση: έξι (6) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.) με αχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην 7η ΥΠΕ Κρήτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους (Υπουργείο Υνείας) και  μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ,) με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται (Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/3,3.1994/τ.Α), όπως ισχύει, τροποποιούνται (φ Ε Κ 31/27-8-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΪΕΠ) ως εξής:
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 9 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη
και ώρα 14:00.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 2Ε/2019
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με
την πάροδο της 27ης Σεπτεμβρίου 2019, ημέρας Παρασκευής.