Ανακοίνωση 22-06-2018

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας

του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών

επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016».

 

Η Δνση Δασών Λασιθίου, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών

και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών
Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού παροχής

υπηρεσιών, της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση

της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την

βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.)

και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Η επιτροπή του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή

κληρώσεων ΜηΜΕΔ, με την υπ. αρ. 2008/19.6.2018 απόφαση του Δντή Δασών Λασιθίου, είναι διμελής και αποτελείται από τους

υπαλλήλους,
1. Κουδουμά Εμμανουήλ, ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων (χρήστη της εφαρμογής) και
2. Χριστινάκη Εμμανουήλ, ειδικότητας ΔΕ Δασοφυλάκων
Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού

Η ηλεκτρονική κλήρωση, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας www.mimed@ggde.gr

Η παρούσα ανακοίνωση, θα δημοσιευθεί α) στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  και

β) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr)

 

Ο Δ/ντής Δασών Λασιθίου                                                                                                   

Συλλιγάρδος Εμμ.
Δασολόγος