Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπανάκη 2 & Ικάρου, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ: 2810278407
Fax: 2810278456

Ανακοινώσεις

Έκδοση της αριθμ.1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
67Σ8ΟΡ1Θ-0ΙΤ
Δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 307/8-7-2020 απόφασης του Δημάρχου Βιάννου
05-08-2020 09:26:24    05-08-2020 09:26:24      5874
Ω62ΒΟΡ1Θ-Ζ55
Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθ. 75/30-06-2020 απόφασης της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤ.Α. Ιεράπετρας
04-08-2020 09:49:29    04-08-2020 09:49:29      5559
6ΚΛΛΟΡ1Θ-ΕΙΩ
Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας χρήσεως 2019.
30-07-2020 14:14:02    30-07-2020 14:14:02      6173
6ΤΚΦΟΡ1Θ-ΥΥΝ
Διόρθωση της αριθμ. οικ. 5712/8-7-2020 απόφασής μας περί ορισμού μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης υπαλλήλων ΟΤΑ α’ βαθμού Ν. Ηρακλείου.
28-07-2020 14:37:32    28-07-2020 14:37:32      οικ.6600
ΩΓΙΛΟΡ1Θ-6Κ8
Διόρθωση της υπ’ αριθ. 13143/14-10-2016 απόφασής μας (ΑΔΑ: ΨΥ0ΧΟΡ1Θ-63Ψ), όπως ισχύει περί συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ α’ βαθμού Ν. Ηρακλείου σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4369/2016, όπως ισχύει.
28-07-2020 14:34:00    28-07-2020 14:34:00      6121
6ΔΓ5ΟΡ1Θ-ΝΚ1
Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για οχήματα του Δήμου Βιάννου μηνός Ιουνίου 2020.
28-07-2020 08:25:29    28-07-2020 08:25:29      6065
Ψ42ΙΟΡ1Θ-2ΦΩ
Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για όχημα του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ. Μαλεβιζίου για τους μήνες Δεκέμβριο 2019 και Ιανουάριο 2020.
20-07-2020 09:38:32    20-07-2020 09:38:32      5833
6ΗΕΣΟΡ1Θ-ΠΝΛ
«Έγκριση Πρακτικού απευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Ενισχυτικής Δύναμης του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Χανίων για το έτος 2020».
17-07-2020 10:21:38    17-07-2020 10:21:38      3256
68ΨΛΟΡ1Θ-0Ψ0
Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθ. 75/18-06-2020 απόφασης του Δημάρχου Χερσονήσου
15-07-2020 14:57:16    15-07-2020 14:57:16      5171
ΨΧ31ΟΡ1Θ-Κ7Κ
Δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 1442/5-6-2020 απόφασης του Δημάρχου Ρεθύμνης
14-07-2020 12:30:53    14-07-2020 12:30:53      4817