Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Προϊσταμένη: Μανιούδη Μαρία
Τηλ.: 2810-278427
e-mail: m.manioudi@apdkritis.gov.gr
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Tη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων.
  2. Tον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.
  3. Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικού Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  4. Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
  5. Τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Λεωφ. Ικάρου & Στεργίου Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Πόρος, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-278427
Φάξ: 2810-341648 & 2810-390107
Προσωπικό:

Ματθαιάκη Μαρία
Τηλ.: 2810-278428
e-mail: m.matthaiaki@apdkritis.gov.gr

Χαρκιολάκης Χαράλαμπος
Τηλ.: 2810-278484
e-mail: x.xarkiolakis@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Eπανάληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Τηλεδιάσκεψης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και υλικών εκτύπωσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017.

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017.

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι 28/2/2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και fax για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω8ΙΖΟΡ1Θ-ΦΟΒ
Ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ν. Λασιθίου
03-04-2020 15:05:06    03-04-2020 15:05:06      1514
ΩΖΞΒΟΡ1Θ-Γ94
Ανάθεση προμήθειας ραφιών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
03-04-2020 14:28:46    03-04-2020 14:28:05      1415
Ω5ΔΨΟΡ1Θ-5ΘΡ
Ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και εργασίες τοποθέτησης του στο κτίριο που στεγάζεται η Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης.
03-04-2020 13:27:39    03-04-2020 13:27:39      1388
6ΛΜ3ΟΡ1Θ-ΨΤ1
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας χημικών αναλωσίμων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Υδάτων.
27-03-2020 14:13:50    27-03-2020 13:18:22      1302
ΨΑΓΞΟΡ1Θ-ΓΒΕ
Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης
27-03-2020 11:01:00    27-03-2020 11:01:00      1378
6Ρ34ΟΡ1Θ-Ρ22
Κατακύρωση συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης .
26-03-2020 12:48:44    26-03-2020 12:48:44      1393
ΨΚ9ΠΟΡ1Θ-4ΑΝ
Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αρ. 869/28-1-2020 Διακήρυξη με θέμα «Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029425 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014- 2020»
26-03-2020 12:26:11    26-03-2020 12:26:11      1281
Ω9ΓΛΟΡ1Θ-9ΦΑ
Ανάθεση προμήθειας απολυμαντικών gel για τις ανάγκες υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
20-03-2020 12:54:25    20-03-2020 12:54:25      1394
6ΦΞ7ΟΡ1Θ-Ι01
Έγκριση Πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού «Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης
20-03-2020 08:18:58    20-03-2020 08:18:58      1270
6ΟΣΠΟΡ1Θ-ΒΑ6
Ανάθεση εργασιών απολύμανσης σε στεγασμένους χώρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό
17-03-2020 09:40:10    17-03-2020 09:40:10      1318