Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ρεθύμνης

Προϊσταμένη: Πετρακάκη Ελένη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310.53948
Fax: 28310.53943
Προσωπικό:

Κλάδου Μαγδαληνή              28310.53949
Πενθερουδάκη Ζαχαρένια    28310.53949

Ανδρουλιδάκης Ζαχαρίας     28310.53949

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω9ΝΛΟΡ1Θ-Ω9Ξ
Έλεγχος Νομιμότητας της υπ΄αριθμ. 200/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, για «Αμοιβή προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων».
21-09-2020 10:58:30    21-09-2020 10:58:30      950
Ψ2ΜΗΟΡ1Θ-ΗΘΧ
Έλεγχος Νομιμότητας της υπ΄αριθμ.158/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης, που αφορά στην έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης περί οριοθέτησης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας Ε.Κωστάκη εντός του οικισμού Ατσιποπούλου.
21-09-2020 10:47:51    21-09-2020 10:47:51      968
6ΤΧ1ΟΡ1Θ-ΤΗΦ
Έλεγχος Νομιμότητας της υπ΄αριθμ. 96/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.
21-09-2020 10:42:45    21-09-2020 10:42:45      949
ΨΚΟΜΟΡ1Θ-9Φ8
Έλεγχος Νομιμότητας της υπ΄αριθμ. 448/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που αφορά στην ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑ Β»,κατόπιν προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
17-09-2020 09:47:23    17-09-2020 09:47:23      939
ΨΜΜΘΟΡ1Θ-ΧΜΤ
'Ελεγχος Νομιμότητας της υπ΄αριθμ. 453/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που αφορά στην έγκριση του πρακτικού του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση τoυ έργου: «ANAΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» και στην κατακύρωση του αποτελέσματος.
16-09-2020 13:14:04    16-09-2020 13:14:04      923
ΩΜΞΦΟΡ1Θ-ΥΡΞ
Εξέταση της προσφυγής της Γεωργίας Καναπίτσα κατά της αρ. 141/11-6-2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου.
16-09-2020 12:59:25    16-09-2020 12:59:25      942 (842)
610ΛΟΡ1Θ-ΟΙΨ
Έλεγχος Νομιμότητας της υπ΄αριθμ. 195/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης, που αφορά στην αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης για την εκτέλεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ υποέργο (νέο) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΙΣΣΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», στην ένταξη του στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων και ενεργειών οικονομικού έτους 2020 και στην τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.
16-09-2020 09:43:20    16-09-2020 09:43:20      940
ΨΟ9ΚΟΡ1Θ-ΕΑΦ
Έλεγχος Νομιμότητας της υπ΄αριθμ.196/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης, που αφορά στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.
16-09-2020 09:40:06    16-09-2020 09:40:06      941
6ΙΩ3ΟΡ1Θ-ΥΑΠ
Έλεγχος Νομιμότητας της υπ΄αριθμ.171/20 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνου που αφορά στην τροποποίηση του άρθρου 5 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενορία του Καθεδρικού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου Πόλεως Ρεθύμνου», για τη δημιουργία Κέντρου Ρομποτικής – Ψηφιακής Τεχνολογίας – Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και αίθουσας Εργαστηρίων – Εκδηλώσεων.
14-09-2020 10:28:53    14-09-2020 10:28:53      931
Ω6ΔΩΟΡ1Θ-57Ρ
;Eλεγχος Νομιμότητας της υπ΄αριθμ. 161/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνου, που αφορά στην έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου για το B΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2020.
14-09-2020 09:43:46    14-09-2020 09:43:46      935