Διεύθυνση Υδάτων

Αναπλ.

Προΐσταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, MSc, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό


e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813 404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για τη σύναψη σύμβασης υλοποίησης της πράξης : " Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης"

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της α.π. 1377/27-03-2020 Διακήρυξης με θέμα: "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μπέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης" με κωδικό ΟΠΣ 5029380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020"

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχής υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης"

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αρ. 869/28-1-2020 Διακήρυξης με θέμα «Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029425 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014- 2020»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Δράση: "Ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της περιφέρειας Κρήτης (σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ)"

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω53ΚΟΡ1Θ-2ΑΚ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΛΕΙΒΑΔΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΚΡΙΤΣΑΣ της Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Δήμου ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, στον ΣΓΟΥΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΙΩΑΝΝΗ
16-04-2021 12:38:20    16-04-2021 12:38:20      365/2018/15-4-2021
ΨΘ80ΟΡ1Θ-ΤΞΤ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ της Δ./Τ. Κοινότητας ΚΡΙΤΣΑΣ της Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Δήμου ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, στους ΜΠΡΟΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ τ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΔΙΑΛΥΝΑ ΜΑΡΙΑ τ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
16-04-2021 12:33:48    16-04-2021 12:33:48      364/2018/15-4-2021
64ΓΧΟΡ1Θ-ΝΗΓ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΒΑΓΙΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ της Δ.Ε. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ του Δήμου ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, στον ΣΚΟΝΤΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
16-04-2021 12:30:56    16-04-2021 12:30:56      363/2018/16-4-2021
Ψ9ΦΚΟΡ1Θ-ΠΝΝ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΧΩΝΑΡΙ της Δ./Τ. Κοινότητας ΚΑΤΩ ΜΕΤΟΧΙΟΥ του Δήμου ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, στην ΟΜΑΔΑ ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
16-04-2021 12:28:12    16-04-2021 12:28:12      1488/2019/16-4-2021
ΩΔΤΓΟΡ1Θ-45Ο
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΜΥΧΗΔΩΝ της Δ./Τ. Κοινότητας ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΥ της Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ του Δήμου ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, στην ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
16-04-2021 12:25:00    16-04-2021 12:25:00      261/2018/16-4-2021
6ΘΤΗΟΡ1Θ-ΑΕ4
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΧΑΣΚΟΥΣΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Δήμου ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, στην ΟΜΑΔΑ ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
16-04-2021 12:21:39    16-04-2021 12:21:39      260/2018/16-4-2021
Ψ4ΠΑΟΡ1Θ-ΑΘΨ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΜΟΣΧΟΛΙΟ ΣΚΑΦΗ της Δ./Τ. Κοινότητας ΚΡΙΤΣΑΣ της Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Δήμου ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, στον ΚΕΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
16-04-2021 12:15:59    16-04-2021 12:15:59      258/2018/16-4-2021
6ΑΞΣΟΡ1Θ-Ψ73
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΒΙΣΑΛΙΑΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΚΡΙΤΣΑΣ της Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Δήμου ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, στον ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟ ΙΩΣΗΦ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
16-04-2021 12:13:34    16-04-2021 12:13:34      257/2018/15-4-2021
68ΗΖΟΡ1Θ-ΥΚ3
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΜΑΝΤΗΛΑΡΙ της Δ./Τ. Κοινότητας ΝΙΚΗΘΙΑΝΟΥ της Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ του Δήμου ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, στον ΟΜΑΔΑ ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΑΚΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
16-04-2021 12:11:22    16-04-2021 12:11:22      256/2018/16-4-2021
ΨΗΝΕΟΡ1Θ-24Γ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ της Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ του Δήμου ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, στους ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τ. ΑΙΜΙΛΙΟΥ & ΧΑΤΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ τ. ΙΩΑΝΝΗ
16-04-2021 12:07:21    16-04-2021 12:07:21      2505/2016/16-4-2021