Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης τη 11-04-2019, για την επιτροπή συνοπτικών διαγωνισμών έτους 2019 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση τεχνικής υπηρεσίας «Αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής (βόθρου) προς εκτέλεση της με αρ.πρωτ. 39946/25-11-2016 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ηρακλείου

Κλήρωση μελών κοινής επιτροπής κλήρωσης των υποσυστημάτων ΚΗΣΚ και ΜΗΜΕΔ, για τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων της ΑΠΔ Κρήτης έτους 2019.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΓΟΠΟΡ1Θ-ΨΕΦ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ανανέωση της με αρ. πρωτ. 4390/24-03-2017 (ΑΔΑ:7ΧΗΕΟΡ1Θ-409) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την υφιστάμενη μονάδα «Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος & Ασφαλτομίγματος με εγκαταστάσεις αποθήκευσης ασφάλτου & μαζούτ, συνεργείο επισκευής οχημάτων, πρατήριο υγρών καυσίμων & πλυντήριο λιπαντήριο» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΜΑΡΜΙ Α.Ε.» στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου Π.Ε. Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης. (Περιβαλλοντική Ταυτότητα Έργου (ΠΕΤ) : 1912227822)
23-09-2020 12:41:51    23-09-2020 12:41:51      3375
97ΜΝΟΡ1Θ-ΟΒΜ
Έγκριση της με αρ. 25/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ιπποκράτους, στον Άγιο Νικόλαο Π.Ε. Λασιθίου.
23-09-2020 12:18:58    23-09-2020 12:18:58      2470
69Π5ΟΡ1Θ-ΩΗΖ
Έγκριση της με αρ. 26/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε οριοθέτηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Καμάρας, εντός σχεδίου πόλεως Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου.
23-09-2020 12:11:22    23-09-2020 12:11:22      2472
6ΤΝΕΟΡ1Θ-ΔΡ9
Έγκριση της με αρ. 02/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε οριοθέτηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Θεοτοκοπούλου, εντός σχεδίου πόλεως Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου.
23-09-2020 11:24:02    23-09-2020 11:24:02      2468
Ω71ΞΟΡ1Θ-ΦΣΦ
Έγκριση της με αρ. 32/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε οριοθέτηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Ιωάννη Κλώντζα, εντός οικισμού Κριτσάς Δήμου Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου.
23-09-2020 11:06:06    23-09-2020 11:06:06      2467
Ω76ΧΟΡ1Θ-ΛΘΖ
Έγκριση της με αρ. 15/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε οριοθέτηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Κορυτσάς, εντός σχεδίου πόλεως Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου.
23-09-2020 10:49:55    23-09-2020 10:49:55      2850
Ω3ΡΙΟΡ1Θ-ΣΡΣ
Έγκριση της με αρ. 03/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε οριοθέτηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Εργατικής Εστίας, εντός σχεδίου πόλεως Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου.
23-09-2020 09:54:41    23-09-2020 09:54:41      2913
ΩΧΠΑΟΡ1Θ-ΥΞΠ
Έγκριση της με αρ. 24/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Καπετάν Κοζύρη, εντός σχεδίου πόλεως Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου.
22-09-2020 14:32:40    22-09-2020 14:32:40      2934
9ΒΦ6ΟΡ1Θ-ΑΡ9
Έγκριση της με αρ. 13/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε οριοθέτηση δύο θέσεων στάθμευσης για τις ανάγκες του Ξενώνα Αγάπη του προγράμματος “Ψυχαργώ”, στην οδό Εργατικής Εστίας αρ. 24, εντός σχεδίου πόλεως Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου.
22-09-2020 13:15:56    22-09-2020 13:15:56      2935
6ΞΙΚΟΡ1Θ-1ΓΔ
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση εργασιών φρεζαρίσματος και ασφαλτικών στρώσεων στη θέση Μ.Ο.Α. 13 (χ.θ. 2+400-2+900, οδός Καρτερού) του οδικού άξονα του Ε.Ο.Δ. Ηράκλειο- Μάλλια Π.Ε.Ο., στα πλαίσια του υποέργου «Βελτίωση επιπέδου οδικής ασφάλειας σε θέσεις Μ.Ο.Α. (Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας)» αναδόχου ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
21-09-2020 15:08:49    21-09-2020 15:08:49      306