Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

η 4Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/18.5.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (για την εξυπηρέτηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»).

  Η 1Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/12-5-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων), μίας θέσης (1) Ελεγκτή Ιατρού επί θητεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μίας (1) θέσης Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού) και δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών - Α.Δ.Α.Ε. (Ανεξάρτητη Αρχή), σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  

Η 2Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/18-3-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.

Εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη 1Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/10-3-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΝΔΧΟΡ1Θ-Ω7Ν
Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθ. 21/19-5-2020 απόφασης του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη – Αρχανών- Τεμένους» Νομού Ηρακλείου
05-06-2020 16:00:46    05-06-2020 16:00:46      οικ.4240
ΩΔΧΠΟΡ1Θ-ΝΥΤ
Δημοσίευση περίληψης της αρ. 363/13-5-2020 απόφασης του Δημάρχου Πλατανιά
05-06-2020 15:57:26    05-06-2020 15:57:26      4029
94ΚΟΟΡ1Θ-ΒΩΔ
Δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 189/6-5-2020 απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Χανίων
05-06-2020 15:53:56    05-06-2020 15:53:56      3877
Ψ81ΠΟΡ1Θ-ΗΡ4
Δημοσίευση περίληψης της αρ. 199/13-5-2020 απόφασης του Δημάρχου Χανίων
05-06-2020 15:50:05    05-06-2020 15:50:05      3874
ΩΗ3ΞΟΡ1Θ-7ΟΕ
Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθ. 362/13-5-2020 απόφασης του Δημάρχου Πλατανιά Νομού Χανίων
05-06-2020 15:41:42    05-06-2020 15:41:42      οικ.3990
9Ξ62ΟΡ1Θ-ΥΣ2
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου.
05-06-2020 15:37:17    05-06-2020 15:37:17      οικ.3995
ΨΗΣΙΟΡ1Θ-ΩΩΨ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 27/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ),
05-06-2020 15:32:11    05-06-2020 15:32:11      4149
ΩΚΛΣΟΡ1Θ-8ΩΜ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 24/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)
05-06-2020 15:30:22    05-06-2020 15:30:22      4039
6Κ9ΙΟΡ1Θ-81Υ
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 37/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Χερσονήσου,
05-06-2020 12:31:14    05-06-2020 12:31:14      4373
63ΘΩΟΡ1Θ-ΑΚΤ
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 120/2020 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου
05-06-2020 12:28:36    05-06-2020 12:28:36      4293