Ανακοίνωση 03-03-2015

Νέα αποστολή (27-2-2015) κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2009

Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενημερώνει τους ενταγμένους Νέους Γεωργούς στο Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013 έτους 2009, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης της Β΄ & Γ΄ δόσης για 63 δικαιούχους και αποστάλθηκαν η με αριθμ.: 20151120202, 20151120203, 20151120234, 20151120235, 20151120252 και 20151120253 παρτίδες πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.