Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Νιο Χωριό.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.