Το Πρόγραμμα HOMER

HOMER (Harmonising Open Data in the MEditerranean through better Access and Reuse of Public Sector Information)
Εναρμόνιση Ανοικτών Δεδομένων στη Μεσόγειο μέσω της καλύτερης προσβασιμότητας και επαναχρησιμοποίησης της πληροφορίας της Δημόσιας Διοίκησης.

Το έργο HOMER,  χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MED και έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2012 με 3ετή διάρκεια. Σκοπός του έργου είναι  η εναρμόνιση πολιτικών διάθεσης ανοιχτών δεδομένων στις Mεσογειακές χώρες. Μέσα από την προώθηση μιας συντονισμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη της προσβασιμότητας και της περαιτέρω χρήσης των δημόσιων πληροφοριών και δεδομένων, στόχος είναι να υπάρξει επιτάχυνση της διαφάνειας και της ανταλλαγής των δεδομένων μεταξύ των περιφερειών της Μεσογείου, ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξη μέσα από την ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία. Το HOMER είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις κοινοτικές πολιτικές για την προώθηση της ευρύτερης περαιτέρω χρήσης των Πληροφοριών του Δημοσίου Τομέα (Public Sector Information).

Στο έργο έχουν προσδιοριστεί τέσσερις βασικοί άξονες πληροφοριών γύρω από τους οποίους θα γίνει η εναρμόνιση. Οι άξονες αυτοί είναι από τις κύριες προτεραιότητες στο πρόγραμμα των μεσογειακών κυβερνήσεων για τις επόμενες δεκαετίες και αποτελούν το Περιβάλλον, ο Τουρισμός η Γεωργία και η Ενέργεια. Οι θεσμικοί εταίροι του έργου και συνεπώς και η ΑΔΚ έχουν δεσμευθεί για την ενίσχυση της ψηφιακής διαφάνειας και προγραμματίζουν να διαθέσουν ελεύθερα σύνολα δεδομένων που καλύπτουν θέματα στους ανωτέρω τομείς . Στο πλαίσιο του HOMER θα  συνταχθούν προτάσεις πολιτικής για την εναρμόνιση των δεδομένων των μεσογειακών χωρών τόσο σε νομικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο ενώ προβλέπεται να δημιουργηθούν και πρότυπες εφαρμογές.  Απώτερος στόχος του HOMER είναι τα ανοιχτά δεδομένα των εταίρων να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός Μεσογειακού Χώρου Πληροφοριών του Δημοσίου Τομέα.

Στο έργο, οι φορείς που συμμετέχουν από την Ελλάδα είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Συμμετέχουν επίσης άλλοι 16 φορείς από Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Μάλτα, Κύπρο, Σλοβενία και Μαυροβούνιο.

Επιπλέον η ΑΔΚ είναι συντονιστής του Πακέτου εργασίας 3 στο οποίο υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:

  • μία κοινωνικο-οικονομική μελέτη στην οποία προσδιορίζονται τα πλεονεκτήματα αλλά και τα πιθανά εμπόδια που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους εταίρους σχετικά με την εναρμόνιση των ανοιχτών δεδομένων τους.
  • Ανάπτυξη μίας ομοσπονδίας (federation) ιστότοπων με ανοιχτά δεδομένα μεταξύ των εταίρων με στόχο των διαμοιρασμό κοινών δεδομένων που σχετίζονται με τους τέσσερις βασικούς άξονες πληροφοριών του έργου (Περιβάλλον, Τουρισμός, Γεωργία, Ενέργεια).
  • Ανάπτυξη αναλυτικών στρατηγικών πλάνων (Impementation Action Plans) από τους εταίρους σχετικά με την μακροπρόθεσμη διασφάλιση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν και προβλέψεις για την πρόσβαση σε επαρκείς πόρους προκειμένου να  συντηρηθούν οι ιστότοποι ανοικτών δεδομένων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
  • Δημιουργία 3 ομάδων εργασίας (focus groups) με σκοπό την αναζήτηση συνεργιών με άλλες τρέχουσες ή και παλαιότερες σχετικές ευρωπαϊκές δράσεις και έργα.    

Περισσότερες πληροφορίες για το HOMER υπάρχουν διαθέσιμες στον επίσημο ιστότοπο του έργου, www.homerproject.eu