Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Προϊσταμένη: Μανιούδη Μαρία
Τηλ.: 2810-278427
e-mail: m.manioudi@apdkritis.gov.gr
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Tη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων.
  2. Tον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.
  3. Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικού Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  4. Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
  5. Τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λεωφ. Ικάρου & Στεργίου Σπανάκη 2A, Τ.Κ.71307, Πόρος, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-278427
E-mail: tod@apdkritis.gov.gr
Φάξ: 2810-341648 & 2810-390107

Προσωπικό:

Ματθαιάκη Μαρία
Τηλ.: 2810-278428
e-mail: m.matthaiaki@apdkritis.gov.gr

Χαρκιολάκης Χαράλαμπος
Τηλ.: 2810-278484
e-mail: x.xarkiolakis@apdkritis.gov.gr

Κατσαμάνης Ιωάννης
Τηλ: 2810-278463
e-mail: g.katsamanis@apdkritis.gov.gr

Ανδρουλάκη Μαρία
Τηλ: 2810-278444
e-mail: m.androulaki@apdkritis.gov.gr

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΡΗΒΟΡ1Θ-140
Ανάθεση προμήθειας ειδών συντήρησης για επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού στη Δ/νση Δασών Ρεθύμνου.
29-09-2020 11:07:31    29-09-2020 11:07:31      4426
6ΜΖΣΟΡ1Θ-70Α
Ανάθεση εκτύπωσης ψηφοδελτίων και φακέλων ψηφοφορίας και αλληλογραφίας
29-09-2020 10:44:21    29-09-2020 10:44:21      4425
6ΒΡΧΟΡ1Θ-ΓΓΝ
Ανάθεση προμήθειας κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες του εκτροφείου θηραμάτων της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
29-09-2020 10:22:42    29-09-2020 10:22:42      4427
6ΘΑΘΟΡ1Θ-ΞΣ8
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας χάρτινων καρτών για ρολόι παρουσίας προσωπικού, της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
25-09-2020 13:09:15    25-09-2020 13:09:15      4390
ΨΛ7ΥΟΡ1Θ-Η87
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας τηλεφωνικής συσκευής για τις ανάγκες της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
25-09-2020 12:30:19    25-09-2020 12:30:19      4385
ΨΡΣΡΟΡ1Θ-2ΣΦ
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας Λογισμικού Αδειών Απομακρυσμένης Πρόσβασης για τις ανάγκες πρόσβασης στο ΟΠΣ Διαχείρισης Προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
22-09-2020 13:25:06    22-09-2020 13:25:06      3565
Ψ7ΖΩΟΡ1Θ-ΓΡ5
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
22-09-2020 08:39:21    22-09-2020 08:39:21      4135
ΩΜΛΤΟΡ1Θ-6Ψ6
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ ΦΙΑΛΩΝ ΤΟΥ ΕΔΛΟ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
22-09-2020 08:35:53    22-09-2020 08:35:53      4206
ΩΔΠ0ΟΡ1Θ-ΧΓΠ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΤΗΣ ΑΔΚ
22-09-2020 08:30:38    22-09-2020 08:30:38      4029
6ΒΩΖΟΡ1Θ-ΞΣΠ
Απόφαση έγκρισης πρακτικού για την προμήθεια ειδών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και εκτυπωτικών μηχανημάτων
18-09-2020 12:53:11    18-09-2020 12:53:11      4269