Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π.

Aναπληρωτής Προϊστάμενος:

Χατζηϊωάννου Ελευθερία

τηλ: 2810278435

email: e.xatziioannou@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την έγκριση των Οργανισμών των Δήμων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, τη συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου τους, τα ζητήματα που άπτονται του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τη συγκρότηση επιτροπών που έχουν σχέση με τη διαδικασία ανάθεσης έργων, μελετών και προμηθειών των Δήμων, την έκδοση αποφάσεων που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων των Δήμων, όπου απαιτείται, καθώς και για κάθε θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ και ασκείτο από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του ν.2503/1997 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  2. Την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, τη συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των υπαλλήλων τους, τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησής τους και την έκδοση πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού τους.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Λ. Ικάρου και Στ. Σπανάκη 2Α, T.K. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 435
Fax: 2810.278 456
Προσωπικό:

Μαργαριτσανάκης Νικόλαος          2810.278 405

Μηλάκη Δήμητρα                           2810.278 478 

Σκαντζουράκη  Αθηνά                     2810.278441

Τριανταφύλλου Ελισσάβετ             2810.278 437

Τσιμπλοστεφανάκη  Χρυσούλα      2810.278440


 

 

   

Ανακοινώσεις

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Aπόφαση επιβολής προστίμου ΕΛΙΤ ΕΠΕ

Aπόφαση επιβολής προστίμου Lidl

Έγγραφα