Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Χανίων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Βρουβάκη Αικατερίνη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27, Τ.Κ. 73100, Χανιά
Τηλ.: 28210. 23804
Fax: 28210. 23830
Προσωπικό:

Κοκολογιάννη Ευγενία   28210. 23837
Μαθιουδάκης Κων/νος   28210. 23832
Μαρμαριτσάκη Μαρία    28210. 23836
Μιχαηλάκης Στυλιανός  28210. 23835
Τσιβουράκης Ιωάννης   28210. 23831
Ρούκα Δήμητρα             28210. 23834

Κελαϊδή Αικατερίνη       28210.23827

Δουλγεράκης Ιωάννης  28210.23829

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΧ81ΟΡ1Θ-3ΧΙ
Ελεγχος νομιμότητας της υπ αριθμ. 7/20 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) οικονομικού έτους 2020 του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π) Δήμου Χανίων
12-02-2020 13:21:08    12-02-2020 13:21:08      114
ΩΥΒΞΟΡ1Θ-ΘΑΖ
Εξέταση της από 11-12-2019 προσφυγής της ΄Ολγας Κερδέλα του Δημητρίου κατά α) της υπ΄αριθμ. πρωτ. 50733/14-11-2019 απόφασης του αρμοδίου Αντιδημάρχου Χανίων με την οποία απορρίφθηκε η αριθμ. πρωτ. 50733/25-10-2019 αίτηση θεραπείας κατά της αριθμ. πρωτ. 46877/4-10-2019 απόφασης του Αντιδημάρχου Χανίων περί ανάκλησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου και β) της αριθμ. πρωτ. 46877/4-10-2019 απόφασης του αρμοδίου Αντιδημάρχου Χανίων
11-02-2020 14:22:35    11-02-2020 14:22:35      16
6ΒΔ3ΟΡ1Θ-ΚΡΣ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 208/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά αναφορικά με την κατακύρωση του τμήματος 1 του διεθνή, δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού.
10-02-2020 08:30:15    10-02-2020 08:11:38      27
6ΘΛΘΟΡ1Θ-Ν42
΄Ελεγχος νομιμότητας της 241/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κισσάμου, αναφορικά με < Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 >
10-02-2020 08:12:04    10-02-2020 08:12:04      96
ΨΕ54ΟΡ1Θ-ΨΡ0
΄Ελεγχος νομιμότητας της 151/2019 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Πλατανιά.
07-02-2020 10:59:09    07-02-2020 10:59:09      117
632ΘΟΡ1Θ-8ΕΜ
Εξέταση προσφυγής της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία "Αφοι Κανελάκη Ο.Ε" κατά της υπ αριθμ. 158/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χανίων περί εκδίκασης ένστασης προστίμου παράβασης κανονισμού καθαριότητας
07-02-2020 10:58:05    07-02-2020 10:58:05      26
ΩΧΤΣΟΡ1Θ-ΗΚΞ
Ελεγχος νομιμότητας της υπ αριθμ.2/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων περί έγκρισης του Προυπολογισμού οικ.έτους 2020 του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π) Δήμου Χανίων
07-02-2020 10:51:53    07-02-2020 10:51:53      86
97ΨΙΟΡ1Θ-ΦΞΣ
« Έγκριση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.ΣΕΛΙΝΟΥ οικονομικού έτους 2020».
06-02-2020 13:39:32    06-02-2020 13:39:32      48
ΨΜΘΖΟΡ1Θ-ΕΘΟ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 174/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καντάνου- Σελίνου, αναφορικά με την ανάθεση δημόσιας σύμβασης του έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 24ΗΣ & 25ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος κατ' άρθρο 32 παρ. 2γ' του Ν.4412/16.
05-02-2020 15:18:58    05-02-2020 15:18:58      101
61ΥΩΟΡ1Θ-254
Έγκριση ΟΠΔ Δήμου Πλατανιά έτους 2020.
05-02-2020 14:36:45    05-02-2020 14:15:41      44